intelektualnie - nigdy nic z tego nie pojmiesz. Jestem w innym ...

Temat: "Śmierdzący" chodnik
Szanowny Panie, Zostałem poproszony o znacznie bardziej rozwiniętą odpowiedź na problem sposobu wyceny prac projektowych oraz sposobu ogłaszania przetargów. Oto wyjaśnienia (przepraszam za ich długość): 1. Zgodnie z art.10 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych podstawowym trybem udzielania zamówienia publicznego jest przetarg nieograniczony oraz przetarg ograniczony. Natomiast zapytanie o cenę jest trybem, który można zastosować tylko w przypadku, gdy przedmiotem zamówienia są usługi powszechnie...
Źródło: forum.brwinow.pl/viewtopic.php?t=405Temat: kosztorys szczegółowy vs. kosztorys uproszczony
...i jak to ewentualnie umotywować? A oto zapis SIWZ: "CZESC V - SPOSÓB OBLICZANIA CENY OFERTOWEJ 1. Cena ofertowa brutto podana w załaczniku nr I ‟Formularz oferty” obejmuje: wartosc prac projektowych okreslona w oparciu o wycene szczegółowa, koszty ryczałtowe, nadzór autorski oraz wyliczony nale ny podatek VAT. 2. Wykonawca okresli wartosc prac projektowych na podstawie wyceny szczegółowej opracowanej w oparciu o Srodowiskowe Zasady Wyceny Prac Projektowych z 2009 r., wg wzoru wyceny szczegółowej (wielkosci podane w załaczniku nr A sa wielkosciami przykładowymi). Forma wyceny szczegółowej załaczonej do oferty nie musi byc identyczna jak ta zaproponowana we wzorze wyceny szczegółowej, jednak e zło one przez wykonawce wyceny szczegółowe musza zawierac wszystkie dane i sposób obliczenia okreslony w załaczniku wzór wyceny szczegółowej." Może jakieś...
Źródło: actuarius.pl/forum/viewtopic.php?t=2281


Temat: Asteroida
W projekcie Asteroida I możliwa jest zrówno likwidacja garażu jak i zastąpienie lukarny oknami połaciowymi. Zmiany te może wprowadzić architekt adaptujący podczas adaptacji projektu na podstawie zgody wystawionej przez pracownie projektową DOMuS. Można również zlecić P.P. DOMuS wprowadzenie tych zmian. Celem wyceny prac projektowych należy wysłać e-maila z zapytaniem o koszty i termin.
Źródło: forum.domus.wroc.pl/viewtopic.php?t=213


Temat: szacowanie wartości zamówienia
...cen rynkowych - KNR, KNNR (w dużym uogólnieniu). Jest to uśrednienie cen panujących zarówno na prywatnym jak i publicznym rynku (czasem ekstremalnie różne!). Sam ten fakt powoduje, że wartość nie będzie adekwatna w stosunku do cen ofert. I co wtedy? Korygujesz kosztorys inwestorski? Przykład 2: zamówienie na usługi projektowe. Szacunkową wartość usług projektowych określa się najczęściej 3 metodami przy pomocy Środowiskowych Zasad Wyceny Prac Projektowych: metodą podstawową - najdokładniejsza, wskaźnikową lub ilościową. Samo założenie jnp=17,20 zł jest nieporozumieniem. Większość Oddziałów GDDKiA wycenia prace projektowe metodą podstawową. Jest to prawidłowe (wskazywane przez MI, MRR do szacowania projektów np. współfinansowanych z UE). Jak dotąd wszystko OK? A teraz spórzmy na przykładowe wyniki: 16 ofert, wygrana oferta stanowi 21% SWZ+VAT i...
Źródło: actuarius.pl/forum/viewtopic.php?t=2918